July 19, 2024
Documents Preparation Assistance
PSU Document Printing Assistance
Featured Schools-MSEUF
Featured Schools in Mindanao
Graduate Degrees
ETEEAP Quick Enrollment Guide
BInd-Tech
Featured School-University of Baguio
CNN Interview
Military
ETEEAP
Philippines
2023
Mar
29

Learning Certificates

Share this page

Additional Learning Certificates

You may have skills that you acquired from your years of experiences in your workplace but you cannot produce certificates to prove such except for the recommendations and employment certificates provided by your employer. Many HEIs are requiring skill-specified certificates that were earned from learning institutions and training centers and most of them accept those that were taken up online.

We have a few suggestions here that may help you. These are already established online learning sites and some of their learning modules are used by some universities and colleges as part of their learning resources.

Create an account with LinkedIn here and complete your profile. Then visit their learning sites here where you can find their free lessons and take up an examination at the end of each lesson. You can then download the certificates that you can use as credentials.

They have one month free trial on premium accounts that you may want to take advantage of where you can find premium lessons. You may continue with the paid premium account at the end of the trial period if you wish.

Google also offers online lessons in different topics. They have free lessons but if you want to earn a certificate, you need to pay a certain amount for each examination that you take up. You may visit their learning site here.

The Philippine government has set up a department that provides free training on different skills where one can earn a certificate at the end. You may visit their website here, and their e-learning site here.

For questions and needed clarifications, please go to our comments page here.
Please click/tap here to our comments page.

Share this page
2023
Mar
29

Magkano

Share this page

Ito ang kadalasang itinatanong ng mga intresadong mag-aral sa pamamagitan ng ETEEAP. Walang piho o tiyak na kasagutan sa tanong na ito. Katulad ng nabanggit sa article na “Ano Ang ETEEAP?“, kailangan munang mag-submit ng mga credentials ang isang aplikante para masuri at malaman kung alin sa mga subject at unit ang kinakailangan niyang tapusin at ang pwedeng mabigyan ng CLC.

Kapag natapos ang pagsusuri o evaluation ng mga credentials, mag-aabiso na ang eskuwelahan sa aplikante kung ano ang resulta kasama na rin ang assessment kung saan nakasaad ang mga subject na kailangan pa niyang i-enroll. Masusunod pa rin ang standard na bayarin ng isang regular na estudyante.

Kaya hindi masasagot agad ng mga DHEI ang tanong na “Magkano ang magagasto?” o “Magkano ang tuition?” hanggang hindi naibibigay ng aplikante ang kanyang mga credentials. May kinalaman sa tuition pareho lang din sa bawat unit ikaw man ay ETEEAP o regular student. Kaya ang makakasagot din nito ay ang mga DHEI kung saan nais mag-enroll ang isang estudyante, at kadalasan ay nasa website o Facebook Page nila ang detalye ng impormasyon na ito bagaman hindi nagkakalayo ang presyo sa ibat-ibang eskuwelahan.

Narito ang isang halimbawa ng assesment sa isang DHEI. Ang inaaplayang degree ng estudyante ay Master of Arts in Administration and Supervision (MAAS). Makikita rin ang mga sample na dokumento sa mga link na nasa dulo ng page na ito: https://eteeap.org/bcu/.

Note: Ang sample na assessment form na nasa ibaba ay sadyang tinakpan ang pangalan ng university at estudyante.

Para sa iba pang mga katanungan ninyo tungkol sa ETEEAP, maari niyo ring tingnan ang mga link na nasa ibaba.

Ano ang ETEEAP? Paki-click ito para sa kasagutan.

Sino ang pwedeng mag-apply at mag-enroll sa ETEEAP?
Masasagot iyan sa “Sino ang pwede sa ETEEAP?

Paano mag-apply sa ETEEAP? Pali-click ito para sa kasagutan.

Para sa karagdagan pang katanungan, pwede kayong pumunta sa link na ito para mag-comment at masagot natin.
Please click/tap here to our comments page.

Share this page
2023
Mar
29

Paano Mag-apply

Share this page

Paano mag-enroll sa ETEEAP?

Ang page na ito ay naglalaman ng mga mahahalagang impormasyon tungkol sa ETEEAP kasama na dito ang mga kinakailangan o requirements, kung paano mag-apply o mag-enroll hanggang sa mag-umpisa ang actual na pag-aaral ng isang estudyante. Ang ilan sa mga impormasyon dito ay nai-ambag ng mga estudyante base sa kanilang mga karanasan. Ang mga ilang detalye dito ay maaaring ma-update at madagdagan habang kami ay nakakalikom ng iba pang mga karagdagang impormasyon mula sa mga HEI administrators at mga estudyante na magboboluntaryong magbigay nito.

Requirements:

Ang pinakamahalaga at pangunahing kahilingan o requirement ay limang taon o mahigit pang karanasan sa parehong kasanayan, larangan o field of expertise kung saan nais mag-enroll ang isang aplikante. Maaaring ito ay deretso o tuloy-tuloy, o hindi, na pagtatrabaho sa isang kompanya o amo, o kaya ay namahala ng kanyang sariling negosyo, at maaari ding natigil ito at saka uli nagpatuloy. Ang mahalaga ay limang taon o mahigit pa ang kabuuan na siya ay nagkaroon ng karansan sa larangang iyon kahit pa magkakaibang kompanya at magkakaibang panahon (aggregate). Pwede ring idagdag ang kanyang karanasan sa iba pang mga larangan at baka ito ay mabigyan ng credit sa ilang mga asignatura o subject. Kung ang lahat nito ay pwedeng igawan ng dokumento o katunayan, pwede nang ihanda ng aplikante ang iba pang mga kinakailangan na nasa listahan sa ibaba.

 • ETEEAP is open for Filipino Citizens only. (Nasa Pilipinas man o abroad. Karamihang deputized HEI ay online ang transactions at modular o online din ang pag-aaral.)
 • Birth Certificate issued by NSO/PSA
 • Applicant must be 23 years old or above
 • Resume/Curriculum Vitae/Personal Data sheet
 • ETEEAP Application Form from the ETEEAP Director’s Office of the College or University (HEI), (May downloadable MS Word tayo niyan at pwede din itong i-download mula sa website ng CHED. Nasa ibaba ang instruction kung paano ito ma-download.)
 • Service Record/Employment Certificates (Ginawa at nilagdaan ng kasalukuyan at nakaraang mga amo, kung mahigit sa isang amo o kumpanya ang pinasukan. Dapat na magkakahiwalay na dokumento para sa bawat amo o kumpanyang pinasukan ng aplikante. May sample tayo niyan sa link sa ibaba.)
 • Job Description/Detailed Functions and Responsibilities
  (Pwede itong mahigit sa isa na pinirmahan at napatunayan ng mga kasalukuyan at nagdaang mga amo. Dapat na magkakahiwalay na dokumento para sa bawat amo o kumpanyang pinasukan ng aplikante.)
 • Recent 1.5×1.5 ID picture attached to the application form
 • Transcript of Record
  Undergraduate
  (Kung mag-eenrol sa Masters Degree)
  Post graduate (Kung mag-eenrol sa Masters or Doctor’s Degree)
  Diploma (Pwedeng gamitin sa lahat ng level)
  Important: Para sa mga nais mag-enroll ng Masters o Doctors degree, ang college o university kung saan nagtapos ang aplikante ng kanyang bachelors o masters degree na kasama sa isinumite niya ay kailangang magpadala ng kopya ng Official Transcript of Record (OTR) sa HEI kung saan mag-eenroll ang aplikante. Kasama na din dito ang ilang komento nila tungkol sa aplikante. (Note: Ang graduate degree ay hindi na inaalok sa ETEEAP mula noong December 2021)
 • Certificate of Licensure Examinations taken (Katulad ng LET o CPA, kung mayroon at kung kapit sa degree na nais i-enroll)
 • Certificates of Trainings/Seminars/Workshops Attended (Maaaring ito ay galing sa mismong kompanyang pinasukan o iba pang mga seminar at mga workshop na dinaluhan ng aplikante, kasama na ang mga na-sponsor ng kanyang simbahan, kung mayroon. Pwedeng gamitin ang mga training certificate na nakuha in person o online.)
 • Certificates of Awards/Recognition/Citations Received
 • Community/Extension Services Rendered (Kung sumama sa relief operation, naging bahagi ng NGO, barangay outreach program, frontliner o iba pang gawaing pangkawanggawa. Kailangan lang na ito ay may dokumentong nagpapatunay at napirmahan ng organizer o kung sinumang may autoridad sa gawaing iyon.)
 • Membership in Professional/Government Organizations
 • Publications
  Isama ang lahat ng katibayan o katunayang mga dokumento.

  – Pwedeng gamitin ang mga digital at online publications tulad ng website, YouTube channel at iba pang pwedeng makita sa Internet.

Para sa mga document na kailangan ninyo, nandito ang link para sa application form at sample ng DFR, CV, COE at application letter.

Link to sample documents

Application Procedure:

 1. Punan ang application form.
 2. Maghanada ng detalyadong resume o CV kasama ng isang cover Letter of Intent. Banggitin din dito ang nais i-enroll ng aplikante. May sample tayong introductory letter (click or tap) dito na pwede ninyong i-download. Mayroon din dito na gawa sa MS Word (click or tap) na pwede ninyong i-edit na lang.
 3. Maghanada ng Detailed Functions and Responsibilities (DFR) o Service Record na pipirmahan ng amo ng aplikante.
  Puntahan ninyo ang link na ito para sa sample: Sample DFR
 4. Maghanda ng Detailed Functions and Responsibilities (DFR) o Service Record na pipirmahan ng dating amo ng aplikante kung mayroon. Dapat may DFR sa bawat kompanya o employer.
 5. Samahan din ang number 3 at 4 ng mga Employment Certificate (COE). Bawat kompanya o amo ay may COE din.
 6. Ihanda ang iba pang dokumento tulad ng birth certificate na galing sa NSO, Diploma at Original Transcripts of Record ng natapos ng aplikante kung nakapag-college siya. Gumawa ng dalawa o tatlong kopya nito.
 7. Ihanda ang lahat ng Certificate of Training o mga seminar na nadaluhan ng aplikante. Isama na din ang mga parangal (awards) na natanggap sa ibat-ibang larangan.
 8. Kung mayroon ay ihanda ang mga dockumento at mga larawan ng mga proyekto na nagawa ninyo ito man ay technical, digital o mga publication.
 9. Kung may mga dokumento ng mga organisasyon at mga institution na kasapi kayo na doon ay may karanasan din kayo sa larangan o kasanayan na kung saan nais ninyong mag-enroll ay pwede rin ninyo itong isama.
 10. Para sa pag-aaplay sa online, i-scan ninyo ang lahat ng dokumento na nabanggit na at ipadala ito sa email ng adminstrator ng HEI kung saan nais ninyong mag-enroll.

Kapag na-submit na ang mga nasabing mga dokumento ay isasailalim ang aplikante sa sumusunod:

– Pre-Interview/Pre-Assessment (Ito yung pagsusuri sa mga dokumentong isinumite ng aplikante.)
– Schedule of Psychological Test
(Bibigyan ng HEI ang aplikante ng tagubilin kung paano ito gagawin)
– Panel Interview
(Bibigyan ng HEI ang aplikante ng tagubilin kung paano ito gagawin)

Pagkatapos nito ang ETEEAP coordinator o sinumang inatasan niya ay magbibigay ng kasagutan sa aplikante kung ito ay kuwalipikado. Malalaman din ng aplikante kung ano ang mga asignatura/subjects at units/credits ang nabigyan ng CLC, at kung ano pa ang kailangan niyang i-enroll. Dito na rin niya malalaman kung magkano ang kailangan niyang bayaran.

Ang pag-eenroll sa ETEEAP sa karamihan ng mga HEI ay araw-araw kaya hindi kailangang sundan ng mga estudyante ang karaniwang timetable na ginagamit sa regular na mga klase. Ang pag-aaral ng mga estudyante ng ETEEAP ay may tatlong sistema at pwedeng mag-combine ang dalawa o tatlo depende sa level ng school kung alin sa mga ito ang na-apbrubahan ng CHED na gamitn nila. Para sa karagdagang impormasyon tungkol dito ay pwede ninyong puntahan ang link na ito kung saan ipinaliwanang nang detalyado. ETEEAP Learning Systems.

Ang sumusunod ay isang mahalagang kahilingan (requirement): 

Para sa mga nais mag-enroll ng Masters o Doctors degree, ang college o university kung saan nagtapos ang aplikante ng kanyang bachelors o masters degree na kasama sa isinumite niya ay kailangang magpadala ng kopya ng Official Transcript of Record (OTR) sa HEI kung saan mag-eenroll ang aplikante. Kasama na din dito ang ilang komento nila tungkol sa aplikante.

(Note: Ang graduate degree ay hindi na inaalok sa ETEEAP mula noong December 2021)

Para sa mga document na kailangan ninyo, nandito ang link para sa application form at sample ng DFR, CV, COE at application letter.

Link to sample documents

Enrollment Procedure:

Kapag ang school ay nag-abiso na sa aplikante na siya ay kuwalipikadong mag-enroll, ibibigay na rin sa kanya ang mga subject sa pinili niyang degree na hindi nabigyan ng Classroom Learning Credits (CLCs). Ito ang kinakailangan niyang i-enroll. Ipapaalam na rin sa kanya kung ano ang mga bayarin niya at kung paano niya babayaran ito. Bibigyan din siya ng karagdagang mga tagubilin kung ano pang mga hakbang ang kanyang gagawin upang makompleto ang kanyang pag-eenroll.

Fees and Costs:

Ang mga bayarin o fees ay malalaman lamang pagkatpaos ng evaluation ng mga isinumiteng mga dokumento ng aplikante. Walang tiyak na kasagutan ang katanungan ng karamihan na “Magkano?”. Ngunit pwedeng tantiyahin ito kung alam natin ang tuition per unit sa HEI at kung ilang unit ang pwedeng i-enroll sa isang semester ng mga regular na estudyante nila. Pagkatapos ay idagdag natin ang iba pang mga fee katulad ng enrollment at iba pang mga miscellaneous fee.

Para matantiya ang gagastusin ng isang estudyante ng ETEEAP hanggang sa matapos siya gamit ang impormasyon para sa regular ng mga estudyante, karamihan sa mga kumukuha ng bachelors degree ay natatapos nila ito sa isa hanggang dalawang semester. Ang mga kumukuha naman ng Masters dergree ay natatapos sa dalawa hanggang tatlong semester (Sa ngayon ay pansamantalang itinigil ng CHED ang graduate degree -Masterate and Doctorate programs- sa ETEEAP). Kadalasan na hindi isang bayaran ang buong semester kundi nahahati ito sa tatlo o apat na bayaran. Ngunit may mga school na nagbibigay ng discount sa mga nagbabayad nang minsanan, at may mga school din na pwedeng magamit ang scholarship programs. Pwde ninyo silang kontakin para dito.

Sa mga online na transaction ay ipapadala ang bayad sa pamamagitan ng bank transfer o iba pang online na paraan.

May halimbawa tayo sa article na ito kung gusto ninyong tingnan:
Magkano ang ETEEAP?

Confirmation of Enrollment:

Kapag natanggap na ng school ang unang bayad, mapapadala ng email ito sa aplikante kasama na ang official receipt. Ipapaalam din sa kanila na hintayin nila ang imbitasyon ng kanilang mga propesor na mag-join sa kanilang online class o kaya kung paano nila makukuha ang kanilang mga module.

Start of Classes:

Ang mga klase sa ETEEAP ay hindi katulad ng traditional na sistema na ginagamit ng mga regular na mga estudyante. Para sa karagdagang impormasyon tungkol dito ay pwede ninyong puntahan ang link na ito kung saan ipinaliwanang nang detalyado. ETEEAP Learning Systems.

Mode of Lesson Delivery:

Tulad ng nabanggit na kanina, ang pag-aaral ng mga estudyante ng ETEEAP ay may tatlong sistema at pwedeng mag-combine ang dalawa o tatlo depende sa level ng school kung alin sa mga ito ang na-apbrubahan ng CHED na gamitn nila. Para sa karagdagang impormasyon tungkol dito ay pwede ninyong puntahan ang link na ito kung saan ipinaliwanang nang detalyado. ETEEAP Learning Systems.


Ang page na ito ay laging ina-update dahil sa mga pagbabago sa mga kaayusan sa ETEEAP at ng CHED. Ang mga pagbabagong ito ay para makaalinsabay sa pang-globong pangkalahatang sistema ng edukasyon at para na rin magiging maayos ang daloy ng pag-aaral ng mga estudyante lalo nong panahon ng Covid-19 pandemic. Ngayong balik normal na tayo ay may mga pagbabago din na ginawa ang mga school at ang iba naman ay ibinalik ang dating sinusunod nilang sistema bago mag-pandemic. Kontakin lang ninyo ang mga school para malaman ang mag ito. Pwede din kayong magpadala ng inyong mga karanasan sa pag-aaral sa ETEEAP upang maidagdag natin dito para na rin sa kapakinabangan ng iba pang mga kasalukuyang nag-aaral at gusto pang mag-aral.

Maraming salamat.


Para sa iba pang mga katanungan ninyo tungkol sa ETEEAP, maari niyo ring tingnan ang mga link na ito.

Ano ang ETEEAP? Paki-click o tap ito para sa kasagutan.

Sino ang pwedeng mag-apply at mag-enroll sa ETEEAP?
Masasagot iyan sa Sino ang pwede sa ETEEAP?

Paano mag-apply sa ETEEAP? Pali-click o tap ito para sa kasagutan.

Para sa karagdagan pang katanungan, pwede kayong pumunta sa link na ito para mag-comment at masagot natin.
Please click/tap here to our comments page.

Share this page
2023
Mar
29

Ano ang mga Requirement

Share this page

Sino ang pwedeng mag-apply at mag-enroll sa ETEEAP?

Narito ang ilang halimbawa ng mga trabaho ng mga Pilipino na pwedeng gamitin sa pag-apply sa ETEEAP. Pero bago yan ay ito muna ang mga pinakapangunahing requirement.

 • Ang edad ng mga pwedeng mag-apply dito ay 23 o pataas. Ang age requirement na ito ay nag-umpisa noong inilunsad ang K-12 system sa Pilipinas bilang pagsunod sa International Education Standard.
 • Nakapagtapos ng high school sa old curriculum, ALS, o K-12. Kailangan ninyong tingnan ang inyong TOR sa remarks sa ibaba kung ang nakalagay ay Eligible for Tertiary Education o Eligible for College. Kung ang makikita doon ay Eligible for SHS o “Eligible for Senior High School ay hindi pa pwede. Kailangan munang mag-senior high school.
 • Minimum aggregate of five years work experience locally and/or abroad. Ang ibig sabihin ng aggregate ay kahit hindi tuloy-tuloy o magkakaibang kompanya basta parehong field of specialization.
 • Filipino citizen. (Kung nagpalit ng citizenship ay disqualified. Kung dual ay baka pwede.).
 • Importanteng isaalang-alang at non-negotiable: Hindi pwedeng mag-enroll sa degree na hindi konektado sa trabahong ina-apply sa ETEEAP. Hindi rin pwedeng ang gusto ninyong degree ang inyong applyan kundi yung konektado sa inyong work experience. Kung may natapos na ibang degree, o nakapag-enroll noon na hindi natapos, ngunit hindi konektado o related sa trabaho ay hindi pa rin pwedeng ito ang itutuloy na i-enroll sa ETEEAP. Magagamit lang ang ilang mga unit na natapos sa final na transcript ng aplikante kapag gagraduate na.
 • Kailangang documented ang mga work experience. (Pakisuyong ituloy ang pagbabasa para maintindihan ito.)

Balik tayo sa mga trabahong pwedeng magamit sa pag-enroll sa ETEEAP.

 • Factory worker ng limang taon o mahigit pa, lalo na kung ikaw ay naging supervisor na.
 • Security guard ng limang taon o mahigit pa, lalo na kung ikaw ay naging supervisor na.
 • Nursing aid ng limang taon o mahigit pa at na-promote na rin.
 • Nagtrabaho sa restaurant o hotel ng limang taon o mahigit pa at na-promote na rin.
 • Nagtrabaho sa technical department ng isang kompanya ng limang taon o mahigit at na-promote pa.
 • May sariling negsoyo ng limang taon o mahigit pa at naging matagumpay ito. Kailangan ang testimonya ng mga naging cliente o customer.
 • Nagturo ng limang taon o mahigit pa ngunit hindi naman teacher, at hindi rin nakatapos ng anumang degree.
 • Supervisor sa kanyang trabaho ng lima o mahigit pang taon ngunit wala pang natapos na degree sa kolehiyo.
 • Nagtrabaho sa BPO ng limang taon o higit pa ngunit hindi nakatapos ng degree.
 • Construction worker ng limang taon o mahigit pa at maraming ibat-ibang gawain ang nasubukan na niya sa maraming taon.
 • Undergraduate ng anumang degree at nagtrabaho ng limang taon o mahigit pa.
 • Isang nanay na may sariling negosyo ng mahigit limang taon at matagumpay na napangasiwaan niya ito. Kailangan lang ang testimonya ng tatlo o mahigit pang cliente, customer o supplier.
 • Freelancer na may mga customer, cliente o supplier na magpapatunay ng kanyang kakayahan at kagalingan.
 • Kung kayo ay may sariling negosyo, pwedeng magpagawa ng certificate mula sa tatlo o mahigit pang cliente o customer ninyo.
 • Mga organisasyon na sinalihan ninyo. May atas ba kayong ginampanan doon na pwedeng igawan ng certificate ng inyong mga leader?
 • Kayo ba ay aktibo sa inyong simbahan? Anong mga atas ninyo ang pwedeng magawan ng certificate?
 • May mga seminar at training ba kayong nadaluhan o napagdaanan?
 • May mga proyekto ba kayong nagawa?
 • May mga short course ba kayong natapos?
 • Kayo ba ay nagkaroon ng mga award, tropeo o medalya sa isang larangan? May certificate din ba ito o larawan na pwede ninyong isama sa inyong mga credential.

Ang mga sumusunod ay pwede rin na makatulong sa inyo sa paghahanda ng inyong mga dokumento para sa pag-aaply sa ETEEAP. Maaring ang ilan sa mga nabanggit dito ay nabasa na rin ninyo sa iba pang bahagi ng website na ito:

 • Detalyadong CV. May sample tayo dito sa link (Sample CV).
 • Certificate of Employment sa inyong kasalukuyang trabaho. May sample tayo dito sa link (Sample COE).
 • Detalyadong atas o function ninyo sa inyong trabaho. Ito ay tinatawag ding Detailed Functions and Responsibilities (DFR). May sample tayo niyan dito sa link (Sample DFR).
 • Certificate of Employment sa inyong nakaraang trabaho.
 • DFR sa inyong nakaraang trabaho.
 • Kung kayo ay may sariling negosyo, o freelancer, pwedeng magpagawa ng certificate mula sa tatlo o mahigit pang cliente o customer ninyo.
 • Mga organisasyon na sinalihan ninyo. May atas ba kayong ginampanan doon na pwedeng igawan ng certificate ng inyong mga leader?
 • Kayo ba ay aktibo sa inyong simbahan? Anong mga atas ninyo ang pwedeng magawan ng certificate?
 • May mga seminar at training ba kayong nadaluhan o napagdaanan?
 • May mga proyekto ba kayong nagawa?
 • May mga short course ba kayong natapos?
 • Kayo ba ay nagkaroon ng mga award, tropeo o medalya sa isang larangan? May certificate din ba ito o larawan na pwede ninyong isama sa inyong mga credential.

Important: Lahat ng work experiences na gamitin ninyo sa pag-apply ay kailangang may dokumento at pwedeng i-verify. Baka ang mga school na eenrollan ninyo ay may work site inspection pa, pwedeng physical visit o virtual visit.

Para sa iba pang mga katanungan ninyo tungkol sa ETEEAP, maari niyo ring tingnan ang mga link na nasa ibaba.

Ano ang ETEEAP? Paki-click ito para sa kasagutan.
Magkano ang ETEEAP? Paki-click ito para sa kasagutan.
Paano mag-apply sa ETEEAP? Pali-click ito para sa kasagutan.

Para sa karagdagan pang katanungan, pwede kayong pumunta sa link na ito para mag-comment at masagot natin.
Please click/tap here to our comments page.

Share this page
2023
Mar
27

Application Form

Share this page

This page contains the application form that need to be completed and submitted to the school where you want to enroll (NOT to CHED). For those who need to prepare other required documents for their ETEEAP application, we have links to the samples at the bottom of the page, below the images. You may visit the pages where these documents were described in details along with their downloadable and editable versions.

As for the application form, the editable version on Microsoft word can be downloaded here, or on the the link located below the image number 5.

Important: Please check your download folder after you click on the download link.

Downloadable/Editable Application Form

Please click/tap here to download. Important: Please check your download folder after you click on the download link.


See other sample documents on the links below

Application Letter

Please click/tap here go to the page where you can see the complete details along with the downloadable and editable versions.

Certificate of Employment (COE)

Please click/tap here go to the page where you can see the complete details along with the downloadable and editable versions.

Curriculum Vitae (CV)

Please click/tap here go to the page where you can see the complete details along with the downloadable and editable versions.

Detailed Functions and Responsibilities (DFR)

Please click/tap here go to the page where you can see the complete details along with the downloadable and editable versions.

Para sa karagdagan pang katanungan, pwede kayong pumunta sa link na ito para mag-comment at masagot natin.
Please click/tap here to our comments page.

Share this page
2023
Mar
25

Reading Habit

Share this page

Why are reading skills very important, and what role does it play in our everyday life? How does reading help us understand ETEEAP better and help us get to the right track towards our long-awaited secular degree? An article from the Philippine Star has the following:

“Reading proficiency is essential for a wide variety of human activities – from following instructions in a manual; to finding out the who, what, when, where, and why of an event; to communicating with others for a specific purpose or transaction,” (Italicization is ours)

Philippine Star, December 3, 2019

Here is the whole article taken from the Philippine Star published on December 3, 2019. We can learn a lot about it especially now that distractions abound along with the shortened attention span of not only the younger generation but the older ones as well, and it’s not too late to do something about it. Please read on.


Philippines lowest in reading comprehension among 79 countries

Philippines lowest in reading comprehension among 79 countries

Among 79 participating countries, the Philippines scored the lowest in reading comprehension in the 2018 Programme for International Student Assessment (PISA), according to the results released Dec. 3, 2019..The STAR / Edd Gumban, file

MANILA, Philippines — Among 79 participating countries and economies, the Philippines scored the lowest in reading comprehension in the 2018 Programme for International Student Assessment (PISA), according to the results released Tuesday.

PISA is a worldwide study by the Organisation for Economic Co-operation and Development that examines students’ knowledge in reading, mathematics, and science.

Reading was the main subject assessed among 15-year old students in the 2018 PISA. The Philippines had an average reading score of 340, more than 200 points below China (555) and more than 100 points less than the OECD average (487).

In the Philippines, boys’ and girls’ performances in reading both ranked lowest among PISA-participating countries.

“Reading proficiency is essential for a wide variety of human activities – from following instructions in a manual; to finding out the who, what, when, where, and why of an event; to communicating with others for a specific purpose or transaction,” the summary of the PISA 2018 results reads.

The Philippines also placed the second-lowest in mathematics (353), along with Panama, and science (357). Only the Dominican Republic scored lower in these categories.

China also led the ranking in mathematics and science. The OECD average for mathematics is 489 and the average for science is 483.

“Results from PISA indicate the quality and equity of learning outcomes attained around the world, and allow educators and policymakers to learn from the policies and practices applied in other countries,” a post on the OECD website reads.

According to the PISA 2018 profile of the Philippines, socio-economic status accounts for 18% of the variance in reading performance in the country, compared to the OECD average of 12%.

The country has the largest percentage of low performers in reading among socio-economically disadvantaged students.

The profile noted that average class sizes of 15-year olds in the Philippines are the largest, and the ratio of students to teaching staff in socio-economically disadvantaged schools is the highest.

The Philippines also had the highest percentage of students reporting being bullied at least a few times a month.

The Philippine Star, December 3, 2019

From the Philippine Star, December 3, 2019 (Click/Tap to see the original article)

Share this page